Onderstaande tekst is voorlopig

Bron: https://www.digibron.nl/search/detail/012eb5162dbd8566d0f6e8a8/zetten-s-gymnasium

Zetten’s gymnasium.

Het gymnasium te Zetten is het eerste christelijke gymnasium in ons vaderland en verdient reeds daarom met dankbaarheid te worden gewaardeerd en hartelijk te worden gesteund.


Te droever stemt daarom de lijdeashistorie, die in den laatsten tijd dit gymnasium doorliep.

Eerst scheen het, alsof uit gebrek aan finantieele kracht dit oudste Christelijke gymnasium zou ten gronde gaan. Curatoren gaven den moed op, en bij contract werd de zorg voor het gymnasium overgedragen aan den rector Dr. Kramer, die de hoop op slagen nog niet opgaf.

Metterdaad is het aan de krachtige leiding van dezen Rector te danken geweest, dat het Zettensche gymnasium stand hield. Thans, nu de nieuwe Wet op het Hooger Onderwijs subsidie aan de bijzondere gymnasia schenkt, schenen de donkere dagen voor Zetten voorbij te zijn. Mits het aantal leerlingen maar klom, kon Zetten zonder zorg de toekomst tegengaan.

Een nieuwe storm stak echter op. Diepgaand verschil van gevoelen maakte saamwerking tusschen Curatoren en den Rector onmogelijk. En bij het eindigen van het contract werd de Rector Dr. Kramer ontslagen en Dr. Fischer in zijn plaats benoemd.

Over dit pijnlijk twistgeding oordeelen we niet. We gelooven niet, dat de pers in staat is, zonder dat alle bescheiden gepubliceerd zijn, hierover een juist vonnis te vellen. De schijn van hardheid, die in het besluit van Curatoren ligt, mag niet tot een onbillijk oordeel verlokken. En al voelen we al het smartelijke, dat in dezen loop van zaken voor Dr. Kramer schuilt, en al waardeeren we de goede diensten door hem aan Zetten''s gymnysium bewezen, de naam van Curatoren staat er ons borg voor, dat hier niet onverijld, niet zonder dringende noodzakelijkheid gehandeld is.

Het valt daarom wel diep te betreuren, dat Dr. Kramer, zelfs nadat de Rechtbank hem in het ongelijk gesteld had, he, t gymnasium niet terstond verliet en Curatoren tot uitzetting dwong. Daardoor werd aanleiding gegeven tot publiek schandaal en heeft Dr. Kramer zeker zijn positie niet versterkt. Een christen, al meent hij gelijk te hebben, zal toch liever schade dragen dan schande te brengen over den naam des Heeren. Bovenal waar de bevoegde rechter uitspraak had gedaan, was wijken plicht geweest.


We hopen van harte, dat Zetten''s gymnasium van dezen droeven toestand niet de nadeelige gevolgen ondervinden moge. Dr. Fischer, die thans genoegzaam hersteld is van langdurige krankheid om weer de leiding van een gymnasium op zich te nemen, heeft te Kampen getoond een uitnemend paedagoog te zijn. We twijfelen dan ook niet, of het Zettensche gymnasium zal onder zijn bestuur spoedig tot nieuwen bloei komen en nog lang onder onze Christelijke gymnasia een eereplaats innemen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.